Informations sur le RGPD

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája 2018, vás informujeme, že informácie o vás zhromaždené na tejto webovej stránke podliehajú spracovaniu zo strany spoločnosti ArcelorMittal Construction.

Spoločnosť ArcelorMittal Construction dodržiava zásady stanovené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 a zaväzuje sa spracúvať osobné údaje, ktoré jej účastníci poskytli, transparentným, dôverným a bezpečným spôsobom.

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a používame na konkrétne a obmedzené účely: najmä v našich nástrojoch CRM, napríklad na to, aby sme vám mohli ponúknuť vhodné obchodné ponuky.

V dôsledku toho informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, podliehajú marketingovému spracovaniu CRM.

V rámci našich obchodných kontaktov sme o vás potenciálne zhromaždili osobné údaje, ktoré sa obmedzujú na tieto informácie: priezvisko, meno, titul, jazyk, funkcia, profesionálna e-mailová adresa, telefónne číslo a profesionálna poštová adresa.

Osobou zodpovednou za toto spracovanie je obchodný riaditeľ a úradník pre ochranu údajov (DPO) je dostupný na adrese DPO_ArcelorMittal_France@arcelormittal.com. Príjemcami týchto údajov sú obchodné útvary spoločnosti. Doba uchovávania údajov je 3 roky bez odpovede na naše žiadosti.

Máte právo na prístup k nim, ich opravu, prenosnosť, vymazanie alebo obmedzenie spracovania.

Môžete vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov a máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, a to tak, že kontaktujete: DPO_ArcelorMittal_France@arcelormittal.com.

Máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu.