Informace o zpracování osobních údajů

Při zpracovaní Vašich osobních údajů se řídíme Zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovaní osobních údajů a souvisejícími předpisy.

Provozovatel:

ArcelorMittal Construction Slovakia spol. s.r.o, Železničná 2685/51 A, 905 01 Senica, IČO: 35742470

Email: martina.schrojfova@arcelormittal.com  Tel: +421 34 321 0001 (dále jen „my“)

Odpovědná osoba:

Odpovědná osoba za ochranu osobních údajů Vám odpoví na případné otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů. Odpovědnou osobu můžete kontaktovat emailem na adresu: martina.schrojfova@arcelormittal.com  nebo poštou na naši adresu.

Osobní údaje, které zpracováváme:

Identifikační a kontaktní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, podpis, telefonní číslo, adresa  elektronické pošty, údaje uvedené v přijatých a odeslaných dokumentech. 

Na jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje:

Vaše osobní údaje zpracováváme na účel vzájemného kontaktu s Vámi, pokud nás kontaktujete v jakékoli záležitosti různými komunikačními kanály (poštou, elektronickou poštou nebo telefonicky). Osobní údaje na účel vzájemného kontaktu s Vámi zpracováváme na základě Vaši žádosti. Evidenci došlé a odeslané pošty zpracováváme na základě osobitého zákona.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme:

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu stanovenou platnými právními předpisy, na dobu nevyhnutnou na účely Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu vybavení Vaší žádosti. Evidenci došlé a odeslané pošty budeme uchovávat 10 let po roku, kterého se týká. Po ukončení doby uchovávaní zabezpečíme bezodkladnou likvidaci Vašich osobních údajů.

Jste povinní nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy je povinné. V případě neposkytnuti osobních údajů s Vámi nemůžeme komunikovat a reagovat na Vaši žádost.

S kým budou Vaše osobní údaje sdílené?

Sprostředkovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje v našem jméně pouze na základě zdokumentovaných smluvních pokynů:

Přenos osobních údajů do třetí krajiny nebo mezinárodní organizaci:

Vaše osobní údaje můžou být přenášené do mezinárodní organizace Microsoft za účelem využívaní online služeb (elektronická pošta a datové úložiště). Přenos je vykonávaný ve smyslu standardních smluvních doložek.

Jaké máte práva?
Právo na přístup k Vašim osobním údajům

Máte právo na základě žádosti získat od nás informace jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a poskytnutí kopie Vašich osobních údajů. Práva třetích stran však tímto nemůžou být omezené.

Právo na opravu nebo doplnění osobních údajů

Osobní údaje musí být správné, aktuální a pravdivé. Máte právo na základě žádosti na opravu nesprávných a na doplnění neúplných Vašich osobních údajů.  Uplatněním tohoto práva nám pomůžete udržovat Vaše osobní údaje správné a aktuální.

Kromě některých zákonných výjimek máte taky následovná práva:

Právo na vymazaní osobních údajů

Máte právo na základě žádosti požádat o vymazání Vašich osobních údajů, pokud se účel zpracování skončil nebo jsou osobní údaje zpracovávané nezákonně.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na základě žádosti o blokování Vašich osobních údajů.

Právo na přenos Vašich osobních údajů

Máte právo na základě žádosti získat Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitatelem formátu a máte právo požádat o přenos těchto osobních údajů dalšímu provozovateli, pokud je to technicky možné. Práva třetích stráň však tímto nemůžou byť omezené.

Právo namítat zpracovávání Vašich osobních údajů

Máte právo namítat vůči zpracovávání Vašich osobních údajů.

Způsob uplatňování práv

Vaše práva můžete uplatnit zasláním písemné žádosti poštou na naši adresu, osobně nebo elektronicky na emailovou adresu martina.srojfova@arcelormittal.com  

Na Vaši žádost týkající se zpracování osobních údajů budeme odpovídat bez zbytečného odkladu v každém případě do jednoho měsíce od jejího doručení. V osobitých případech může být doba prodloužena o další dva měsíce, ale v každém případě Vás budeme o důvodech prodloužení doby informovat do jednoho měsíce od přijetí žádosti. Informace se poskytují bezplatně. Pokud by však Vaše žádosti byli nepřiměřené nebo často se opakující, můžeme požadovat přiměřený administrativní poplatek za jejich vybavení.

Máte právo podat návrh na začatí konání dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk), pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s těmito podmínkami, případně platnou legislativou.